A Bivona si celebra la Madonna della Sprescia

BIVONA – Anche quest’anno venerdì 29 maggio, alle 18:00, è stata celebrata la messa comunitaria in onore della Madonna della Sprescia.
Presso la cappella di contrada S. Leonardo, custodita con devozione dalla famiglia Arpa, sia i bivonesi che i devoti provenienti da diversi paesi, hanno assistito alla santa celebrazione presieduta da don Alessandro Di Fede e da don Michele Termine, con la presenza del gruppo di preghiera che da tempo cerca di rivalorizzare questa tradizione religiosa e accrescerne il culto con la recita del rosario mariano ogni primo lunedì del mese. Quest’anno il Sig.Giuseppe Bellomo Scili’, apprezzato poeta locale, ha composto per l’occasione una poesia dialettale nella quale viene raccontata la storia miracolosa della Madonna della Sprescia che ha coinvolto nel lontano ‘800 una famiglia bivonese che ne ha poi iniziato il culto.

“Sprescia” in dialetto bivonese richiama proprio l’idea della fretta: intervenire velocemente, fare in modo che in fretta tutto si compia positivamente. Per questo motivo le partorienti in particolare, ricorrono a Maria affinché le faccia “spresciare”, cioè possano partorire rapidamente e felicemente diventare mamme, come mamma è stata Lei.
Quest’anno la devozione ha portato a Bivona anche una famiglia di Castelvetrano, che per intercessione della Madonna della Sprescia ha ringraziato per la felice nascita della nipotina.

 

La Madonna di la Sprescia

A tempi antichi, a mità ottucentu

Successi un fattu ca ora vi cuntu

Chistu va ricurdatu comu eventu

Pi grazia ricivuta giustu appuntu

 

C’èra a Bivona un nobili nutaru

Lu so travagliu svulgiva sinceru

Ma un jornu ingiustamenti l’arristaru

Pi un attu farsu, ma nun era veru

 

A lu carzaru di Sciacca fu purtatu

Trattatu comu fussi un prisuutu

Cu disprezzu nni vinni ammanittatu

E qualche pagnittuni ha ricivutu

 

Però Sebastianu Padronaggiu

Era nuccenti e si dava curaggiu

La mogli , donna Petra, cca a Bivona

Pi lu maritu so stava assà in pena

Nuddu cci dava na notizia bona

Era distrutta nun avia cchiù lena

 

E cumincià a prigari la Madonna

Pi lu maritu un’aviri cunnanna

E tra supplichi e chianti chista donna

Na grazia a la Vergini addumanna

Siddu cci dassi prestu bona nova

Di la nuccenza mustrari la prova

 

La Madonna cci dissi: To maritu,

È lberu, nun è cchiù carzaratu

Lu desideriu to fu esauditu

Ca cu divozioni tu ha prigatu

Vacci all’ncontru versu san Lunardu

E ti l’abbrazzi guagliardu guagliardu

 

E donna Petra si partì a lu scuru

Ca la Madonna cci parlà pi veru

E caminava cu passu sicuru

E tanti genti appressu cci curreru

Cchiù sutta santa Chiara s’incuntraru

Cu lu maritu e forti s’abbrazzaru

 

E donna Petra fici edificari,

una cappella fatta cu doveri

a la Madonna pi ringraziari

accompagnata di li so prighieri

Propriu nti ddu postu stabilitu

Dunn’è chi s’abbrazza cu so maritu

 

Nti la cappella c’è raffiguratu

Un Quatru di la vergini sbiaditu

Si dici ca ddu tempu fu truvatu

Sutta li fondamenta nti ddu situ

Ora nun cè chiddu originali

ma rifattu di Carmelu Cardinali

sta grazia fu talmenti immediata

ca Madonna di la sprescia fu chiamata

 

.Di fatti finu ad ora tanta genti

Chi avi angoscia pi casi impurtanti

Veni a la sprescia, pirchì in cori senti

Ca sta Madonna fa grazii all’istanti

Tutti li vivunisi ormai lu sannu

Pirhissu tanti genti vennu e vannu

 

Giuseppe Scilì Bellomo