Poesie, il diario de “gli amici della montagna”

SAN GIOVANNI GEMINI – Escursioni, pic-nic e caffè: la signora Melina ci rende partecipi delle sue lunghe passeggiate in compagnia dell'”impavida decina”. Con una buona dose di buon umore, e alla continua ricerca di se stessi, il diario si arricchisce di nuove avventure: le giornate passate con amici in giro per i sentieri Sicani o in alternativa le scampagnate per guastare in compagnia i sapori della tavola siciliana.12188876_10206569505375204_1897596022_n

Buona Lettura!

25 APRILE
Lu vinticincu aprili festa nazionali,
tutti cù Pina ni vuanzimu aggregari;

ni la sò campagna a sparacia
pì festeggiari cù tanta allegria.

Era na iurnata bella assulata,
paria pì l’occasioni priparata.

L’impavida decina cù tutta la famiglia
pì iri a fari la carni alla griglia,

cù la sasizza e na bella cipollata
fù diveru na bella mangiata.

Ni la tavula imbantita nun mancava nenti
e arristammu tutti cuntenti.

C’era piffinu lu panuzzu cunzatu,
pì viziari lu nostru palatu.

A mità pomeriggiu ni ficimu na caminata
pì digeriri la lunga mangiata.

Finiammu la iurnata apriannu la danza
ma di lu vinu tiniammu la distanza.

Quannu eramu stanchi ci siamo divisi
e turnammu tutti a lu paisi.

L’IMPAVIDA DECINA ADDIVENTA NA DOZZINA
L’impavida decina ca addiventa na dozzina
e nesci lo stessu quasi ogni matina:

tri voti a la simana campiannu lu sentieru,
ca li sciuriddi abbelliscinu ca unni pari veru.

Li ruscelletti cù lu so murmuriu
ni sintiammu cù lu spiritu vicinu a diu.

A ogni stagioni c’è un panorama diversu
ma qualcosa dintra la purtammu lo stessu.

Tra sparaci, zubbi, arianu e lu finucchiaddu,
ognunu si porta lu sò sacchitiaddu.

Anchi si stanchi e tutti sudati
ma ni sintiammu realizzati.

E pì quantu picca po’ valiri,
un grazie a la forestali ci l’amma diri.

Cù l’aria di la muntagna ni grapi lu pitittu,
arrivammu e preparammu lu vittu.

Pinsannu sempri a la prossima iurnata
destinata all’arrampicata,

passa lu tiampu e la nostra età,
e allura pigliammunilla finchè và.

12178229_10206569505495207_1419304826_nGITA ALLA MASSERIA
L’undici di maiu tutta la compagnia,
n’incamminammu pì la massaria.

Ni lu caseificiu di firruzzedda,
pi iri a mangiari la quagliata, la tuma e la ricuttedda.

Ognuno di nuavutri si fici lu so padduniaddu
ca ni purtammu nzemmula a la ricotta, ni lu solito sacchitiaddu.

Fu veramente na iurata speciali
e nun c’eranu soldi pì putilla pagari.

Ma siccuamu di Nichì eranu li parenti,
unni ficiru pagari propriu nenti.

Li patruna di la massaria fuaru tutti gentili
ca mancu a casa ni vuliamu iri;

L’atmosfera ni la fattoria
ni misi a tutti tanta allegria:

cù li picuriaddi, li maialetti e li cunigliaddi,
eramu euforici comu tanti picciuttiaddi.

A la fini di la matinata
Nichì priparà la tavulata;

cù na bella torta e tantu caffè,
e tuttu lu riastu pensalu da te.

COMPLEANNU DI MIRELLA
Lu vintiquattru di maiu
di cinquattottu anni fa,
nascì Mirella e lu tiampu lestu passà.

Pì festeggiare lu sò compleannu
tutti a la muntagna ni iammu:

l’usignoli cù la so cantata,
rallegraru la matinata;

e lu panorama ca era tuttu verdeggianti,
e lu sguardu spaziava versu livanti.

La brezza mattutina e lu tepori di lu suli,
ni ficiru cumpagnia pi fari tanti auguri.

E cù profumu di la muntagna,
la torta a un certo puntu,
fu propriu na cuccugna.

Lu caffè ni lu termus era ancora bollenti,
ca doppu la torta ni lu pigliammu cuntenti.

A lu solitu orariu si divisi la cumpagnia,
e turnammu tutti a casa pì la solita via.

Melina, 2015